Bouwen en wonen

 • Bestemmingsplannen

  Ieder stukje grond in Nederland is opgenomen in een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan zijn bindende regels opgenomen voor bebouwing (zoals bouwhoogtes) en gebruik. Bouwplannen worden getoetst aan het bestemmingsplan. Als u plannen heeft om te bouwen of een pand in gebruik wilt nemen, is het verstandig om eerst in het bestemmingplan te kijken of dit mogelijk is Een bestemmingplan regelt dus de ruimtelijke inrichting in het gebied. Op de verbeelding (plankaart) kunt u de bestemmingen lezen (zoals ‘wonen’, ‘bedrijf’) en in de regels is bepaald wat er op basis van die bestemming dan mogelijk is.

  Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Dit wil zeggen dat iedereen aan het plan gebonden is. Dit geldt voor zowel de gemeente, als voor burgers, bedrijven en instellingen. Een bestemmingsplan bestaat uit:
  - Eén of meer verbeeldingen (plankaart)
  - Regels
  - Toelichting.

 • Bouwen en verbouwen

 • Projecten

 • Water en Riolering

  De wetgeving deelt een aantal zorgplichten toe aan waterschappen en gemeenten. Waterschappen hebben een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater. Gemeenten hebben een zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en voor hemelwater en grondwater. De manier waarop een gemeente invulling geeft aan deze zorgplichten staat in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Voor hemel- en grondwater kan een gemeente ook regels in de vorm van een gemeentelijke verordening vastleggen. Deze zorgplicht houdt ook in dat de gemeente aanspreekpunt is voor hemel- en grondwaterproblemen.

 • Klimaat en Duurzaamheid

  De gemeente Neder-Betuwe heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Op 15 september 2015 is –met inbreng van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties- de tweede gemeentelijke Duurzaamheidsvisie 2016-2020 vastgesteld, die bestaat uit de onderdelen 'Energie en Klimaat', 'Afval en grondstoffen', 'Groen en water', 'Duurzaam ondernemen' en 'Sociale duurzaamheid'.

 • Omgevingswet

  Op 1 januari 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt 26 huidige wetten die iets zeggen over onze fysieke leefomgeving. Daarmee ontstaat meer samenhang in beleid. Andere doelen zijn het eenvoudiger maken van de regels voor de leefomgeving, het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden bij nieuwe ontwikkelingen en het versnellen van besluitvorming.