B

 • Basisregistratie, doorgeven correcties

  Wanneer u merkt dat uw gegevens foutief staan geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP), dan kunt u dit doorgeven aan de gemeente. U merkt dit bijvoorbeeld op naar aanleiding van de ontvangst van een document waaruit blijkt dat er gegevens foutief zijn.

 • Bed & Breakfast

  Bed & Breakfast Nederland geeft in het 'Handboek Bed & Breakfast (2012)' de volgende definitie: 'Een bed & breakfast is een overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed & breakfast is gevestigd in een woonhuis of bijhuis, wordt gerund door de eigenaren van het betreffende huis en heeft maximaal zeven kamers'.

 • Bedrijfsinterne milieuzorg

  Bedrijfsinterne milieuzorg is een onderdeel van het managementsysteem van een onderneming.

 • Begraafplaatsen

  Met vragen over begraven en begraafplaatsen kunt u terecht bij de gemeente.

 • Beheer gemeentelijke gebouwen

  Voor het melden van storingen en gebreken aan binnensportaccommodaties en andere gemeentelijke gebouwen kunt u contact opnemen met team Gebouwenbeheer.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Wanneer u niet in staat bent om een aanslag gemeentelijke belastingen te betalen, ook niet door middel van een aparte betalingsregeling, kunt u kwijtschelding aanvragen.

 • Belastingen, kopie van aanslag

  U kunt (als burger, bedrijf of instelling) bij de gemeente een verzoek indienen voor het verstrekken van een schermafdruk (printscreen) van de aanslag van gemeentelijke belastingen.

 • Beroepschrift gemeentelijke belastingen indienen

  Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaarschrift tegen een belastingaanslag of een waardebeschikking?

 • Beroepschrift indienen

  Wanneer u (als burger, bedrijf of instelling) bezwaar heeft gemaakt tegen een beslissing van de gemeente (beschikking) en uw bezwaar is afgewezen, dan kunt u hier tegen in beroep gaan.

 • Bestemmingsplannen, herzieningen

  Bij de gemeente kunt u (als burger, bedrijf of instelling) een verzoek indienen voor een herziening van het bestemmingsplan.

 • Bestemmingsplannen, inzage

  Met een bestemmingsplan legt de gemeente de bestemming van gronden en gebouwen vast.

 • Bestrijding van ongedierte, insecten en plaagdieren

  Ongediertebestrijding omvat de bestrijding van ongedierte, insecten en plaagdieren. Als u ratten of ander ongedierte op gemeentegrond signaleert, dan kunt u dit melden bij Avri. De aanwezigheid van Eikenprocessierupsen kunt u ook melden bij de Avri. Wespen worden niet bestreden door de gemeente.

 • Bewijs van Garantstelling en/of logiesverstrekking

  Indien een persoon uit een visumplichtig land voor een periode korter dan 3 maanden naar Nederland wil komen moet deze persoon een 'bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' hebben.

 • Bezwaarschrift indienen

  Bent u het niet eens met een schriftelijk besluit (beschikking) van een bestuursorgaan van de gemeente, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het besluit moet u persoonlijk aangaan, of u moet er specifieke belangen bij hebben.

 • Bijen houden

  Het is verboden bijen te houden binnen een afstand van dertig meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven en binnen een afstand van dertig meter van de weg.

 • Bingo organiseren

  Als u een bingo wilt organiseren moet u dit tenminste twee weken tevoren melden bij de gemeente.

 • Bodemkwaliteit

  Rapportages van bodemonderzoeken die bij de gemeente binnenkomen, bijvoorbeeld in verband met bouwactiviteiten, worden geregistreerd in een bodeminformatiesysteem.

 • Bodemonderzoek, beoordeling

  Een bodemonderzoek heeft tot doel vast te stellen of grond geschikt is voor het doel waarvoor het gebruikt zal gaan worden, bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning.

 • Bomenonderhoud

  Avri doet het bomenonderhoud binnen de gemeente. Avri voert de werkzaamheden uit voor de gemeente op basis van afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot het te realiseren beeldniveau en op basis van afgesproken frequenties. De gemeente houdt hier toezicht op.

 • Bouw en verbouw, gemeentelijke toezicht

  De gemeente controleert bij iedereen die bouwt, of er wel een vergunning om te bouwen is en of er wordt voldaan aan de voorwaarden uit die vergunning.

 • Bouw en verbouw, Welstand

  Voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsgunning voor de activiteit bouwen wordt een bouwplan getoetst aan Welstand.

 • Briefadres

  Het is wettelijk verplicht dat u wordt ingeschreven op het adres waar u woont of verblijft. Alleen bij hoge uitzondering kunt u op een briefadres worden ingeschreven.

 • BRP of persoonsregister, uittreksel

  Een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen, voorheen GBA (Gemeentelijke Basis Administratie)) is een verklaring van het gemeentebestuur omtrent de inschrijving van een burger in de administratie van de gemeente. U kunt dit uittreksel alleen verkrijgen bij de gemeente waar u ingeschreven staat.

 • Burgerlijke stand, uittreksel of afschrift

  Van alle belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven maakt de gemeente akten op. Deze akten worden bewaard in het register Burgerlijke Stand.

 • Buurthuis of kantine exploiteren

  Wanneer u een buurthuis of een (sport)kantine overneemt, verplaatst of beëindigt, bent u verplicht dit schriftelijk aan de gemeente te melden. De gemeente is dan op de hoogte wie zij kan aanspreken.