Onderwijs en opvang

(Thuis)onderwijs

 • Wij hebben een meldpunt ingericht (een e-mailadres en twee contactpersonen) voor alle vragen over thuisonderwijs en noodopvang. We zijn uitgegaan van het zelforganiserend vermogen van ouders, scholen en kinderopvangcentra. Scholen organiseren en faciliteren thuisonderwijs zelfstandig.
 • Het thuisonderwijs is mogelijk gemaakt voor alle leerlingen. In de eerste week hebben alle scholen het aanbod van digitaal onderwijs samengesteld en toegankelijk gemaakt.
 • Digitale hulpmiddelen zijn nodig om het thuisonderwijs te kunnen aanbieden. De scholen zijn gewezen op de regeling van het ministerie om laptops te kunnen lenen voor leerlingen. Hiervan is gebruik gemaakt. Andere scholen hebben eigen i-pads aan de leerlingen uitgeleend.  
 • Alle scholen, zowel basisonderwijs als middelbaar onderwijs, hebben aangegeven alle kinderen in beeld te hebben en dat er geen leerlingen van de radar verdwenen zijn.
 • De scholen zijn zich bewust van oplopende onderwijsachterstanden. Hier is na de crisis extra aandacht voor.
 • Vanaf 16 maart 2020 is het leerlingenvervoer gestopt, behoudens enkele ritten naar een school voor noodopvang. Vanuit de Veiligheidsregio is advies ontvangen om te komen tot een voorschotregeling voor de gederfde inkomsten van het vervoersbedrijf. Het college heeft conform dit advies besloten.
 • Er is twee keer online een bestuurlijk overleg geweest met de schoolbesturen, directeuren kinderopvang en wethouder Klein om ervaringen en knelpunten te bespreken. De overleggen waren doelmatig en hebben gezorgd voor afstemming en samenwerking met alle partners.
 • Het borgen van samenwerking is met telefonische rondvraag verzorgd door wethouder Klein.
 • Vanaf 11 mei 2020 gaan de scholen open met 50% onderwijs voor de leerlingen. De meeste scholen en kinderopvangcentra werken er in de meivakantie hard aan om dit deeltijdse onderwijs te verzorgen. Dit is maatwerk. Het advies en verzoek is om kinderen hele dagen naar school te laten gaan - geen afwisseling per dagdeel. Dit is namelijk niet handig vanwege het inregelen van opvang op BSO’s en het leerlingenvervoer, dat veel vaker moet rijden.

Opvang

 • Vanaf 16 maart 2020 zijn alle scholen en kinderopvangcentra gesloten door het kabinet. Alleen voor enkele doelgroepen hebben scholen en kinderopvang meteen noodopvang geboden. De eerste doelgroep betreft de leerlingen en kinderen met ouders met cruciale functies. Vanaf 30 maart 2020 is de noodopvang ook opengesteld voor kwetsbare kinderen.
 • De richtlijnen vanuit de Veiligheidsregio voor onderwijs en opvang zijn vanuit de gemeente proactief gecommuniceerd naar de schoolbesturen en de kinderopvangorganisaties. Er zijn korte lijnen. We hebben de verantwoordelijkheid laag gelegd en de scholen de vrijheid gegeven de noodopvang zelf in te richten. Hier zijn zij zelfredzaam in.
 • Het Kernpunt bleef het aanspreekpunt voor advies over zorg en opvang van individuele casussen. Waar nodig is extra inzet gepleegd voor plaatsing van kwetsbare kinderen.
 • Vanaf 16 maart 2020 was er voor 2 tot 4-jarigen geen peuteropvang en voorschoolse educatie. De betaling van de gemeentelijke subsidie loopt gedurende de crisis door. Over de wijze van vaststellen van de subsidie moeten wij nog afspraken maken. Hiervoor wachten wij op de landelijke richtlijn.
 • De scholen en de kinderopvang zijn prima in staat geweest om dit aanbod ook logistiek gestalte te geven. Bij het lokale maatwerk heeft de gemeente enkel een regisserende rol gehad. Voor enkele kinderen is opvang bij een instelling voor jeugdhulp ingezet. Er is geen behoefte gebleken voor 24/7 noodopvang.
 • Om tijdig hulp en coördinatie te kunnen aanbieden hebben wij aan alle organisaties gevraagd om wekelijkse overzichten van leerlingen en kinderen die aanwezig zijn.
 • Tijdens de meivakantie vindt noodopvang plaats bij de kinderopvang; enkele scholen blijven ook nog open. De gemeente heeft de scholen en de kinderopvang de richtlijnen gestuurd om na 11 mei 2020 weer (gedeeltelijk) te kunnen starten met onderwijs en opvang.

Risico's

Omschrijving Risico Termijn Gevolg voor gemeente Impact financieel

Personeelsgebrek bij kinderopvang om kinderen met cruciale ouders op te vangen.

 

Onvoldoende capaciteit bij kinderopvang voor de noodopvang

Korte

De gemeente moet crisisopvang organiseren.

Beperkt

Subsidies peuteropvang en onderwijsachterstandenbeleid zijn verleend voor periode waarin geen uitvoering plaatsvond voor kinderen die dit nodig hebben.

Kinderen lopen achterstand op in (taal)ontwikkeling. Doelen en resultaten op het terrein van onderwijsachterstandenbeleid worden mogelijk niet behaald.

Middel

Wijze van vaststellen rechtmatigheid subsidie.

Onbekend

Er zijn kinderen die normaalgesproken ondersteuning ontvangen vanuit de Jeugdwet en/of Passend Onderwijs. Zij zijn mogelijk (verder) achterop geraakt op onderwijsgebied of in hun algemene/sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het beroep dat op de Jeugdwet wordt gedaan, wordt hierdoor groter om deze achterstanden te herstellen.

 

Lange

Resultaten worden niet behaald met partners.

Onbekend

Voor kinderen in kwetsbare situaties kon geen opvang worden gerealiseerd die volledig overeenkwam met de normale schoolgang.

Door (extra) spanningen in de gezinnen is er voor deze kinderen na de crisis wellicht (meer) ondersteuning nodig.

Lange

Kans op meer aanvragen en trajecten op grond van de Jeugdwet.

Onbekend

Voorschot verleend aan vervoersbedrijf voor niet gereden ritten leerlingenvervoer.

Betalingen buiten contract om en voor niet uitgevoerde prestaties is onrechtmatig.

Middel

Mogelijk geen goedkeurende verklaring bij jaarrekening 2020.

Beperkt