Sport en cultuur

Sport

Update 11 maart 2021:

De geldende coronaregels voor sport zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Voor informatie over compensatieregelingen voor sportclubs voor schade door coronamaatregelen, kijk op de website van NOC NSF.

Cultuur

  • De vestigingen van de Bibliotheek zijn gesloten. Bij de locatie in Dodewaard kunnen wel boeken worden afgehaald. Hiervoor moet wel vooraf gereserveerd worden. Voor de mogelijkheden, zie deze website.

  • Dorpshuizen zijn gesloten voor bijeenkomsten. Dat betekent dat zij gesloten zijn voor vrije inloop. Een dorpshuis mag wel activiteiten organiseren, maar alleen voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Dit is bijvoorbeeld dagbesteding voor ouderen, (kwetsbare) jongeren, mensen met een beperking en dak- en thuislozen. Of voor mensen met psychische problemen of die eenzaam zijn. Individuele ondersteuning voor kwetsbare personen in buurthuizen kan ook doorgaan. Denk aan schuldhulpverlening of maatschappelijk werk. Dit zijn 1 op 1 gesprekken.
    Regels voor besloten activiteiten: Bij de besloten activiteiten is 1 persoon van het buurthuis aanspreekpunt. De mensen die meedoen melden zich vooraf aan. Ook is er een gezondheidscheck voor iedereen. De dorpshuizen volgen tijdens de activiteiten de basisregels die voor iedereen gelden. Zie ook deze website.

  • Amateurkoren: Het is verboden om buiten de eigen woning in een groep (2 personen of meer) te zingen. Amateurkoren mogen dus niet samen zingen. Regels voor kinderen zijn anders: kinderen tot en met 12 jaar mogen in een groep zingen.

Risico's

Omschrijving Risico Termijn Gevolg voor gemeente Impact financieel
Sportprojecten en fysiek buurtsportwerk vinden in aangepaste vorm plaats Interventies die al ingezet waren, zoals Neder-Betuwe Bloeit!, gaan wel door maar leveren minder resultaat.

Korte en mogelijk lange

Binnen de mogelijkheden die er zijn wordt hier alsnog uitvoering aan gegeven, hetzij beperkter dan oorspronkelijk gepland vanwege de beperkende maatregelen voor sport en sportverenigingen die van kracht zijn.

 

Sportaccommodaties

De gemeente mist huurinkomsten, doordat er geen huur is geïnd voor de periode dat de sportaccommodaties niet gebruikt mochten worden vanwege een gedwongen sluiting door de coronamaatregelen.

Korte

Deze worden naar verwachting voor de periode 12 maart – 1 juni 2020 gecompenseerd door het rijk. Hiervoor is door het kabinet een compensatieregeling opgezet. We hebben een aanvraag ingediend. Binnen afzienbare tijd is duidelijk hoe dit uitpakt en of de misgelopen huurinkomsten volledig worden gedekt.

 

Sportverenigingen

De (financiële) impact van de coronacrisis op (kleine) sportverenigingen moet nog blijken.

Korte

Voor amateursportorganisaties die schade hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus is door het kabinet een compensatieregeling opgesteld. Onder bepaalde voorwaarden kwamen amateursportverenigingen in aanmerking om een tegemoetkoming te ontvangen. Aanvragen konden worden ingediend t/m 11 oktober. Het is vooralsnog onbekend hoeveel verenigingen in onze gemeente deze aanvraag hebben gedaan.